වියත් වදන්


මුහුන වෙනස් කිරීමෙන් කිසිවක් සිදු නොවේ ... නමුත් වෙනසට මුහුන දීමෙන් බොහෝදේ වෙනස් කල හැක.


ඔබට අවස්ථාවක් මගහැරුනොත් ඔබේ දෑස කඳුලින් පුරවා නොගන්න.. එය ඔබ ඉදිරියේ ඇති තවත් අවස්ථාවක් සඟවාවි..


යතුරක් නොමැතිව කිසිවෙකු අගුලක් නොසාදයි. . එමෙන්ම පිලිතුරු නොමැති ප්‍රශ්නද නොමැත..ප්‍රශ්නය විසඳිය හැකිනම් ඒ ගැන නොතැවෙන්න.. ප්‍රශ්නය විසඳිය නොහැකිනම් තැවීමෙන් ඇති ඵලය කුමක්ද ?
මාර්ගයට පාවඩ එලීමට වඩා.. ඔබ පාවහන් පැළඳීම පහසුය.

No comments:

Post a Comment

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..