මම කව්ද ?

ඔබ ඉදිරියට හමුවන සියල්ලන්
      මිනිසුන් ලෙසම දකින්න.
ඔවුන් මුස්ලිම්, බෞද්ධ හෝ හින්දු ද යන්න අසන්නට
      ඔබේ හදවතට ඉඩ නොදෙන්න.
ඔබගේ ගනුදෙනුව අවසන් කර හැරී යන විට
      ඔබගේම හදවතින් අසන්න
එම හමුවීමේදී ඔබ කිතුනුවෙකු ලෙස හැසිරුනා ද ? නැතිද ?

No comments:

Post a Comment

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..